သင့္Browser (Chrome/IE) စသည္တို့သည္ javascript မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါ။ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မွသာဆက္လက္အသုံးျပဳနိုင္ပါမည္။

သင့္၏ အခ်က္အလက္ဖိုင္တည္ေဆာက္ပါ။

ဥပမာ။ ။ စာရင္းကိုင္
Max 95.37 MB [pdf, doc, docx]
ဖိုင္၏အရြယ္အစားနွင့္အမ်ိဳးအစားကိုစစ္ေဆးပါ။

သင္သည္ အမွန္တကယ္လူသားျဖစ္ေျကာင္း captcha ကိုျဖည့္စြက္ပါ။
လ်ိဳ၀ွက္Passwordသည္တိုလြန္းသည္ (သို့) မကိုက္ညီပါ။