သင့္Browser (Chrome/IE) စသည္တို့သည္ javascript မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါ။ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မွသာဆက္လက္အသုံးျပဳနိုင္ပါမည္။
Account စာရင္းမရွိေသးဘူးလား။ အလုပ္အတြက္အခုပဲ ဖန္တီးျပီး ေလ်ာက္လြာတင္လိုက္ေတာ့ေနာ္။ ဒီေနရာမွာ ေနာ္။