လုံျခံဳေရး၀န္ထမ္း
 • ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး
  Company name၀င္းစာေပCompany locationAYADate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၈ ေသာင္း က်ပ္ - တစ္
  Favourite off
  ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး တာ ဝန္ အတြက္ အလုပ္ ေလ်ာက္ နိုင္ ပါ သည္။ ဒီ ေန ရာ က ေန လုိ အပ္ တာ ျဖည္ ့ျပီး ေလ်ာက္ ေပး ပါ။ Ayawaddy တိုင္း က လူ မ်ား ကို သာ ခန့္ ထား ပါမည္။ Win စာ ေပ
  ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး
  Company name၀င္းစာေပCompany nameAYADate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၈ ေသာင္း က်ပ္ - တစ္ Favourite off
  ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး တာ ဝန္ အတြက္ အလုပ္ ေလ်ာက္ နိုင္ ပါ သည္။ ဒီ ေန ရာ က ေန လုိ အပ္ တာ ျဖည္ ့ျပီး ေလ်ာက္ ေပး ပါ။ Ayawaddy တိုင္း က လူ မ်ား ကို သာ ခန့္ ထား ပါမည္။ Win စာ ေပ
 • လုံျခံဳေရးအရာထမ္း
  Company nameTrans AutoCompany locationTCLDate created6 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  Negotiable
  Favourite off
  Trans Auto မွ လုံျခဳံေရး အရာထမ္း တစ္ ဦး အျမန္ အလို ရွိ သည္။  မည္သူမဆို ေလ်ာက္ ထားနိုင္ ပါသည္။
  လုံျခံဳေရးအရာထမ္း
  Company nameTrans AutoCompany nameTCLDate created6 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  Negotiable Favourite off
  Trans Auto မွ လုံျခဳံေရး အရာထမ္း တစ္ ဦး အျမန္ အလို ရွိ သည္။  မည္သူမဆို ေလ်ာက္ ထားနိုင္ ပါသည္။