ရုံးအလုပ္
 • စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany locationYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၃ သိန္း / လ
  Favourite off
  ရန္ကုန္ဆိုင္ ခဲြအတြက္စာစီစာရိုက္ ၁ ဦး အျမန္လိုသည္။ ဒီကေလ်ာက္ေပးပါ။ ျကိုက္ႏွစ္သက္ ျပီး ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ ကဆက္သြယ္ပါ့မယ္။ 
  စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany nameYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၃ သိန္း / လ Favourite off
  ရန္ကုန္ဆိုင္ ခဲြအတြက္စာစီစာရိုက္ ၁ ဦး အျမန္လိုသည္။ ဒီကေလ်ာက္ေပးပါ။ ျကိုက္ႏွစ္သက္ ျပီး ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ ကဆက္သြယ္ပါ့မယ္။ 
 • အတြင္းေရးမွဴး
  Company name၀င္းစာေပCompany locationPTNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၂သိန္းခြဲ / လ
  Favourite off
  Secretary - 1 post အျမန္အလုိရွိသည္။ ျဖစ္ နိုင္လ်င္ေနာက္လ စျပီး အလုပ္ဝင္ရမည္။
  အတြင္းေရးမွဴး
  Company name၀င္းစာေပCompany namePTNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၂သိန္းခြဲ / လ Favourite off
  Secretary - 1 post အျမန္အလုိရွိသည္။ ျဖစ္ နိုင္လ်င္ေနာက္လ စျပီး အလုပ္ဝင္ရမည္။
 • စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany locationAYADate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  တလ - ၁သိန္း
  Favourite off
  စာ စီ စာရိုက္ အျမန္ အလို ရွိသည္။  ဒီ ေန ရာ က CV ကို တြဲ ေလ်ာက္ ပါ (ဖုန္း ဆက္ ေမး သူ မ်ား ေသာေျကာင့္ပါ)။ ေနာက္လ နို္ဝင္ဘာ စျပီး လုပ္ နိုင္ ရမည္။ Win စာ ေပ
  စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany nameAYADate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  တလ - ၁သိန္း Favourite off
  စာ စီ စာရိုက္ အျမန္ အလို ရွိသည္။  ဒီ ေန ရာ က CV ကို တြဲ ေလ်ာက္ ပါ (ဖုန္း ဆက္ ေမး သူ မ်ား ေသာေျကာင့္ပါ)။ ေနာက္လ နို္ဝင္ဘာ စျပီး လုပ္ နိုင္ ရမည္။ Win စာ ေပ
 • စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany locationPTNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၁သိန္း
  Favourite off
  Page Maker စာရိုက္ကၽြမ္းက်င္ျပီး Printer မ်ားကိုလြယ္ကူစြာကိုင္တတ္ေသာ က်ား (သို ့) မ - ၃ ဦး အျမန္အလိုရွိသည္။  Now only one position opening and vacant.
  စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany namePTNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၁သိန္း Favourite off
  Page Maker စာရိုက္ကၽြမ္းက်င္ျပီး Printer မ်ားကိုလြယ္ကူစြာကိုင္တတ္ေသာ က်ား (သို ့) မ - ၃ ဦး အျမန္အလိုရွိသည္။  Now only one position opening and vacant.