ဂ်ပန္နိုင္ငံTrainning အလုပ္
 • အလုပ္ျကမ္းအလုပ္
  Company nameMay Stars InternationalCompany locationJPDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Irregular
  ၁၃မွ၂၀သိန္း
  Favourite off
  May Stars International Company မွ ဂ်ပန္ နိုင္ငံတြင္အလုပ္ျကမ္းလုပ္ကိုင္ရန္ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဂ်ပန္စကားအနည္းငယ္ေျပာနိုင္ရမည္။ (ဂ်ပန္စာသင္ယူနိုင္ေသာစိတ္ရွိရမည္။) က်န္းမာေရးအထူးေကာင္းမြန္ရမည္။ အဖြဲအစည္းအသင္းအဖြဲ ့နွင့္လုပ္ ကိုင္နိုင္ရမည္။ စုေပါင္းေနထိုင္ျပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္။ စတင္ေခၚေဆာင္မည့္ အခ်ိန္ ၂၀၁၇ နွစ္ကုန္ခါ နီး နွင့္ ၂၀၁၈ အစ ၀န္ေဆာင္ခ ၂၅ သိန္း ၀န္းက်င္ ဂ်ပန္စကားေျပာတတ္လ်င္္ ၀န္ေဆာင္ခကို လစဥ္ လုပ္ခမွ ေပးေခ် ေသာ စနစ္ ကို စဥ္းစားေပးမည္။ လုိအပ္ေသာ ၀န္ထမ္း ဦး ေရ ၂၀ ေယာက္ (က်ား)
  အလုပ္ျကမ္းအလုပ္
  Company nameMay Stars InternationalCompany nameJPDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Irregular  ၁၃မွ၂၀သိန္း Favourite off
  May Stars International Company မွ ဂ်ပန္ နိုင္ငံတြင္အလုပ္ျကမ္းလုပ္ကိုင္ရန္ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဂ်ပန္စကားအနည္းငယ္ေျပာနိုင္ရမည္။ (ဂ်ပန္စာသင္ယူနိုင္ေသာစိတ္ရွိရမည္။) က်န္းမာေရးအထူးေကာင္းမြန္ရမည္။ အဖြဲအစည္းအသင္းအဖြဲ ့နွင့္လုပ္ ကိုင္နိုင္ရမည္။ စုေပါင္းေနထိုင္ျပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္။ စတင္ေခၚေဆာင္မည့္ အခ်ိန္ ၂၀၁၇ နွစ္ကုန္ခါ နီး နွင့္ ၂၀၁၈ အစ ၀န္ေဆာင္ခ ၂၅ သိန္း ၀န္းက်င္ ဂ်ပန္စကားေျပာတတ္လ်င္္ ၀န္ေဆာင္ခကို လစဥ္ လုပ္ခမွ ေပးေခ် ေသာ စနစ္ ကို စဥ္းစားေပးမည္။ လုိအပ္ေသာ ၀န္ထမ္း ဦး ေရ ၂၀ ေယာက္ (က်ား)