ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ အလုပ္မ်ား / Irregular
 • ဂ်ပန္ Trainee
  Company nameMay Stars InternationalCompany locationJPDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Irregular
  ~ ၁၄သိန္း / လ
  Favourite off
  May Stars မွ ယခုအခါ ဂ်ပန္ တြင္ Training Visa ျဖင့္ လုပ္ ကိုင္ရန္ အတြက္အကူသင္တန္း သူ ၁၅ ေနရာအတြက္ လိုအပ္ေန ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္။ -သင္သည္ ဂ်ပန္ စကားကို N3 အဆင့္ ေအာင္ျမင္ျပီး ျဖစ္ရပါမည္။ -ဂ်ပန္ နိုင္ငံတြင္ အနည္းဆုံး ၃ နွစ္ ဆက္တိုက္ ေနထိုင္နိုင္ရပါမည္။ ဘြဲ ့ပညာအရည္အခ်င္း လက္မွတ္ မ်ား ထက္ တကယ္ ဂ်ပန္ စကား ေျပာ နိုင္ ေသာ သူ ကို ဦးစား ေပးပါမည္။ အစီအစဥ္။ Interview ကို ဒီဇင္ဘာလမွာ လုပ္ဖို ့အစီအစဥ္ ရွိ ပါတယ္။  မိမိ CV နွင့္ အတူ N3 ေအာင္ျပီး Certificate ကို ဒီ ေန ရာ ကေန ေလ်ာက္ ထား နိုင္ ပါတယ္။  အရည္အခ်င္းျပည့္မွီ ေသာ သူမ်ား ကို အင္တာဗ်ဴး ေခၚပါမယ္။  ဝန္ ေဆာင္ ခ အတြက္ ျပည္ ေထာင္ စု ျမန္ မာ နုိင္ ငံ ခ် မွတ္ ေပး ေသာ အခေျကးေငြး ထက္ တျပားတခ်က္ မွ ေပး ရန္ လုံး ဝ လုံး ဝ မလို ပါ။  
  ဂ်ပန္ Trainee
  Company nameMay Stars InternationalCompany nameJPDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Irregular  ~ ၁၄သိန္း / လ Favourite off
  May Stars မွ ယခုအခါ ဂ်ပန္ တြင္ Training Visa ျဖင့္ လုပ္ ကိုင္ရန္ အတြက္အကူသင္တန္း သူ ၁၅ ေနရာအတြက္ လိုအပ္ေန ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္။ -သင္သည္ ဂ်ပန္ စကားကို N3 အဆင့္ ေအာင္ျမင္ျပီး ျဖစ္ရပါမည္။ -ဂ်ပန္ နိုင္ငံတြင္ အနည္းဆုံး ၃ နွစ္ ဆက္တိုက္ ေနထိုင္နိုင္ရပါမည္။ ဘြဲ ့ပညာအရည္အခ်င္း လက္မွတ္ မ်ား ထက္ တကယ္ ဂ်ပန္ စကား ေျပာ နိုင္ ေသာ သူ ကို ဦးစား ေပးပါမည္။ အစီအစဥ္။ Interview ကို ဒီဇင္ဘာလမွာ လုပ္ဖို ့အစီအစဥ္ ရွိ ပါတယ္။  မိမိ CV နွင့္ အတူ N3 ေအာင္ျပီး Certificate ကို ဒီ ေန ရာ ကေန ေလ်ာက္ ထား နိုင္ ပါတယ္။  အရည္အခ်င္းျပည့္မွီ ေသာ သူမ်ား ကို အင္တာဗ်ဴး ေခၚပါမယ္။  ဝန္ ေဆာင္ ခ အတြက္ ျပည္ ေထာင္ စု ျမန္ မာ နုိင္ ငံ ခ် မွတ္ ေပး ေသာ အခေျကးေငြး ထက္ တျပားတခ်က္ မွ ေပး ရန္ လုံး ဝ လုံး ဝ မလို ပါ။  
 • သန့္ရွင္းေရးဝန္ထမ္း
  Company nameပိုင္စိုးအထည္ဆိုင္Company locationTGYDate created12 ေန ့ရက္ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Irregular
  ၂ေသာင္း / ေန ့
  Favourite off
  အထည္ဆိုင္တြင္ သန့္ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းအခ်ိန္ပိုင္း လိုသည္။ ေတာင္ျကီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဆိုင္က။ ဒါ ေျကာင့္ အဲ ကေန ့စားအလုပ္လိုခ်င္ ရင္ ဒီ ကေလ်ာက္ ပါ။  
  သန့္ရွင္းေရးဝန္ထမ္း
  Company nameပိုင္စိုးအထည္ဆိုင္Company nameTGYDate created12 ေန ့ရက္ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Irregular  ၂ေသာင္း / ေန ့ Favourite off
  အထည္ဆိုင္တြင္ သန့္ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းအခ်ိန္ပိုင္း လိုသည္။ ေတာင္ျကီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဆိုင္က။ ဒါ ေျကာင့္ အဲ ကေန ့စားအလုပ္လိုခ်င္ ရင္ ဒီ ကေလ်ာက္ ပါ။  
 • အလုပ္ျကမ္းအလုပ္
  Company nameMay Stars InternationalCompany locationJPDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Irregular
  ၁၃မွ၂၀သိန္း
  Favourite off
  May Stars International Company မွ ဂ်ပန္ နိုင္ငံတြင္အလုပ္ျကမ္းလုပ္ကိုင္ရန္ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဂ်ပန္စကားအနည္းငယ္ေျပာနိုင္ရမည္။ (ဂ်ပန္စာသင္ယူနိုင္ေသာစိတ္ရွိရမည္။) က်န္းမာေရးအထူးေကာင္းမြန္ရမည္။ အဖြဲအစည္းအသင္းအဖြဲ ့နွင့္လုပ္ ကိုင္နိုင္ရမည္။ စုေပါင္းေနထိုင္ျပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္။ စတင္ေခၚေဆာင္မည့္ အခ်ိန္ ၂၀၁၇ နွစ္ကုန္ခါ နီး နွင့္ ၂၀၁၈ အစ ၀န္ေဆာင္ခ ၂၅ သိန္း ၀န္းက်င္ ဂ်ပန္စကားေျပာတတ္လ်င္္ ၀န္ေဆာင္ခကို လစဥ္ လုပ္ခမွ ေပးေခ် ေသာ စနစ္ ကို စဥ္းစားေပးမည္။ လုိအပ္ေသာ ၀န္ထမ္း ဦး ေရ ၂၀ ေယာက္ (က်ား)
  အလုပ္ျကမ္းအလုပ္
  Company nameMay Stars InternationalCompany nameJPDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Irregular  ၁၃မွ၂၀သိန္း Favourite off
  May Stars International Company မွ ဂ်ပန္ နိုင္ငံတြင္အလုပ္ျကမ္းလုပ္ကိုင္ရန္ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဂ်ပန္စကားအနည္းငယ္ေျပာနိုင္ရမည္။ (ဂ်ပန္စာသင္ယူနိုင္ေသာစိတ္ရွိရမည္။) က်န္းမာေရးအထူးေကာင္းမြန္ရမည္။ အဖြဲအစည္းအသင္းအဖြဲ ့နွင့္လုပ္ ကိုင္နိုင္ရမည္။ စုေပါင္းေနထိုင္ျပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္။ စတင္ေခၚေဆာင္မည့္ အခ်ိန္ ၂၀၁၇ နွစ္ကုန္ခါ နီး နွင့္ ၂၀၁၈ အစ ၀န္ေဆာင္ခ ၂၅ သိန္း ၀န္းက်င္ ဂ်ပန္စကားေျပာတတ္လ်င္္ ၀န္ေဆာင္ခကို လစဥ္ လုပ္ခမွ ေပးေခ် ေသာ စနစ္ ကို စဥ္းစားေပးမည္။ လုိအပ္ေသာ ၀န္ထမ္း ဦး ေရ ၂၀ ေယာက္ (က်ား)