ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ အလုပ္မ်ား / Full time
 • Trainee
  Company nameMay Stars InternationalCompany locationJPDate created25 ေန ့ရက္ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၁၀သိန္း / လ
  Favourite off
  ဂ်ပန္ နိုင္ ငံတြင္ လုပ္ ကိုင္ရန္ ေအာက္ ပါ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ အလုပ္သင္တန္းသား၊သူမ်ား လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ဂ်ပန္ စကား ေျပာနိုင္ ရမည္။ N3 / N4  / N5 အဆင္ ့ရွိေသာ ေလ်ာက္လြာမ်ား ကို ဦးစား ေပး ပါမည္။ အနည္းဆုံး ဂ်ပန္ နိုင္ငံတြင္ ၃ နွစ္ တရား ဝင္ Trainee VISA နဲ ့ေန ရမွာ ျဖစ္ ျပီး အလုပ္ လုပ္ ကိုင္ နိုင္ ရမည္။ နယ္ ေဒသမ်ား မွ ဂ်ပန္ စကားတတ္ ေျမာက္ ျပီ း ၃ နွစ္ ဆို ေသာအတိုင္း အတာ သီး ခံ လုပ္ ကိုင္ ျပီး ယင္းအေတြ ့အျကုံ မ်ား နွင့္ အတူ ျမန္ မာ နုိင္ငံ ေရွ  ့တိုး တက္ မွဳ ေတြ မွာ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ ပါမည္။ ယင္း သို ့ေသာ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ ရွိ သူမ်ား ကို ဦး စားေပးပါမည္။ ပညာအရည္အခ်င္း စာရြက္ ေပၚတြင္ ရွိတာထက္ လက္ေတြ ့လုပ္ နိုင္ သူ ကို သာ ဦး စား ေပးပါမည္။ Agent ဝန္ ေဆာင္ မွဳ ခကို ျမန္ မာနုိင္ ငံ အစုိး ရမွ ခ်မွတ္ ေသာ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း ေဒၚလာ ၂၈၀၀ အတိုင္း သာလ်င္ ျဖစ္ ေစ ရမည္။  ဂ်ပန္ စကား ေျပာ နုိင္ ျပီး ဂ်ပန္ သြား ဖို ့အခက္အခဲ ျဖစ္ ေန ရင္ ဆက္ သြယ္ ပါ။ ေခၚ ယူ ျပီး ဂ်ပန္ သြား ဖို ့ျကာခ်ိန္ ကေတာ ့၅ လ မွ ၈ လ ခန္ ့ျကာ ပါတယ္ ။ စာရြက္ စာတန္းနွင့္ ျပည္ ေထာင္ စု အစိုး ရအခ်င္းခ်င္း စာသြား စာ လာ မ်ား နွင့္ အတူ တရား ဝင္ သြား ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ စိတ္ ပါ ဝင္ စား သူ မ်ား ဒီ ေန ရာ က ဆက္ သြယ္ နိုင္ သလို info@maystars.com ကို လည္း ေမးျမန္း နိုင္ ပါတယ္။ ဖုန္း ဆက္ ေမးခ်င္ ရင္ေတာ ့ရုံး ခ်ိန္ အတြင္း 09-7316-0771 သို ့ေမး ပါ နိုင္ ပါတယ္။ ဂ်ပန္ စာ ေက်ာင္း ေတြ တက္ ျပီး ဂ်ပန္ စကား တတ္ ေန ရင္ ၊ ဂ်ပန္ နိုင္ငံ ကို သြား ျပီး အလုပ္ ျကမး္မ်ား ကို ပင္ ပန္းစြာ လုပ္ ကို င္ နိုင္ ဖို ့လုိ အပ္ ေသာ ေျကာင့္ အတန္း ပညာ အရည္ အခ်င္း အား ျဖင္ ့အဓိ က မလိုအပ္ပါ။ အေသးစိ္တ္ ကို ဆက္ သြယ္ ေမး ျမန္း နိုင္ ပါတယ္။ လတ္ တေလာ December လမွာ တသုတ္ အင္ တာ ဗ်ဴး ရွိ ေသာ ေျကာင္ ့ဆက္ သြယ္ ေလ်ာက္ ထား ေစလိုပါသည္။ Your career development is ours! May Stars International Co., Ltd  
  Trainee
  Company nameMay Stars InternationalCompany nameJPDate created25 ေန ့ရက္ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၁၀သိန္း / လ Favourite off
  ဂ်ပန္ နိုင္ ငံတြင္ လုပ္ ကိုင္ရန္ ေအာက္ ပါ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ အလုပ္သင္တန္းသား၊သူမ်ား လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ဂ်ပန္ စကား ေျပာနိုင္ ရမည္။ N3 / N4  / N5 အဆင္ ့ရွိေသာ ေလ်ာက္လြာမ်ား ကို ဦးစား ေပး ပါမည္။ အနည္းဆုံး ဂ်ပန္ နိုင္ငံတြင္ ၃ နွစ္ တရား ဝင္ Trainee VISA နဲ ့ေန ရမွာ ျဖစ္ ျပီး အလုပ္ လုပ္ ကိုင္ နိုင္ ရမည္။ နယ္ ေဒသမ်ား မွ ဂ်ပန္ စကားတတ္ ေျမာက္ ျပီ း ၃ နွစ္ ဆို ေသာအတိုင္း အတာ သီး ခံ လုပ္ ကိုင္ ျပီး ယင္းအေတြ ့အျကုံ မ်ား နွင့္ အတူ ျမန္ မာ နုိင္ငံ ေရွ  ့တိုး တက္ မွဳ ေတြ မွာ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ ပါမည္။ ယင္း သို ့ေသာ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ ရွိ သူမ်ား ကို ဦး စားေပးပါမည္။ ပညာအရည္အခ်င္း စာရြက္ ေပၚတြင္ ရွိတာထက္ လက္ေတြ ့လုပ္ နိုင္ သူ ကို သာ ဦး စား ေပးပါမည္။ Agent ဝန္ ေဆာင္ မွဳ ခကို ျမန္ မာနုိင္ ငံ အစုိး ရမွ ခ်မွတ္ ေသာ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း ေဒၚလာ ၂၈၀၀ အတိုင္း သာလ်င္ ျဖစ္ ေစ ရမည္။  ဂ်ပန္ စကား ေျပာ နုိင္ ျပီး ဂ်ပန္ သြား ဖို ့အခက္အခဲ ျဖစ္ ေန ရင္ ဆက္ သြယ္ ပါ။ ေခၚ ယူ ျပီး ဂ်ပန္ သြား ဖို ့ျကာခ်ိန္ ကေတာ ့၅ လ မွ ၈ လ ခန္ ့ျကာ ပါတယ္ ။ စာရြက္ စာတန္းနွင့္ ျပည္ ေထာင္ စု အစိုး ရအခ်င္းခ်င္း စာသြား စာ လာ မ်ား နွင့္ အတူ တရား ဝင္ သြား ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ စိတ္ ပါ ဝင္ စား သူ မ်ား ဒီ ေန ရာ က ဆက္ သြယ္ နိုင္ သလို info@maystars.com ကို လည္း ေမးျမန္း နိုင္ ပါတယ္။ ဖုန္း ဆက္ ေမးခ်င္ ရင္ေတာ ့ရုံး ခ်ိန္ အတြင္း 09-7316-0771 သို ့ေမး ပါ နိုင္ ပါတယ္။ ဂ်ပန္ စာ ေက်ာင္း ေတြ တက္ ျပီး ဂ်ပန္ စကား တတ္ ေန ရင္ ၊ ဂ်ပန္ နိုင္ငံ ကို သြား ျပီး အလုပ္ ျကမး္မ်ား ကို ပင္ ပန္းစြာ လုပ္ ကို င္ နိုင္ ဖို ့လုိ အပ္ ေသာ ေျကာင့္ အတန္း ပညာ အရည္ အခ်င္း အား ျဖင္ ့အဓိ က မလိုအပ္ပါ။ အေသးစိ္တ္ ကို ဆက္ သြယ္ ေမး ျမန္း နိုင္ ပါတယ္။ လတ္ တေလာ December လမွာ တသုတ္ အင္ တာ ဗ်ဴး ရွိ ေသာ ေျကာင္ ့ဆက္ သြယ္ ေလ်ာက္ ထား ေစလိုပါသည္။ Your career development is ours! May Stars International Co., Ltd  
 • ဝန္ထမ္း
  Company nameYouCan JPCompany locationTKYDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ယန္း ၁ေထာင္/နာရီ
  Favourite off
  အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္ေခၚဆိုျခင္း Maihama Station(舞浜駅) Disney Land ဘူတာမွာအလုပ္ေပၚပါတယ္။တေန႔ ၁၀ ေယာက္ေလာက္လုိတာပါ။ Interview ၿပီးတာနဲ႔ အဆင္ေျပရင္ခ်က္ခ်င္း ၀င္ရပါမယ္။ေရရည္အလုပ္ပါ။ မနက္ က ညေန ထိ ဝင္ႏိုင္တဲ့ သူ။ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါက စေန တရက္ (တနၤဂၤေႏြက တခါတရံသာရွိ△) သာရွိပါမယ္။အခ်ိန္ပို မရွိပါ။Bank ေပးပါ။ဘူတာကေန ၇မိနစ္ ေလာက္ bus ကားစီးရပါမယ္။Online shop အက်ႌမ်ား ကို ေခါက္ျခင္း၊ အျပစ္အနာအဆာစစ္ေဆးေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။အလုပ္အမ်ိဳးအစားက အလြန္လြယ္ကူေသာ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး Branded fashion အက်ႌမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရေသာအလုပ္ သျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။ 1နာရီ ¥1000 ရထား၊ကားခ အားလုံးေပါင္းအသြားအျပန္အပီးအစီး တရက္ ¥1000 ထိ ေပးပါတယ္။(Bus ကားခ အသြားအျပန္ ¥300) စိတ္၀င္စားပါက နာမည္၊Visa အမ်ိဳးအစား၊ေနထိုင္သည္႔ ဘူတာနာမည္၊ဖုန္းနံပါတ္ကုိပို ့ေပးထားေပးပါ။ အျပည္႔အစုံေဖာ္ျပထားတဲ႔ အတြက္ေသခ်ာဖတ္ပီးမွ ေမးေပးပါရွင္။ တျခားအခ်ိန္လုပ္လို႔မရဘူးလားေမးျခင္းမ်ားသည္းခံပါ။ ျပန္လည္ေျဖၾကားမည္မဟုတ္ပါ။�တင္ထားသည့္အခ်ိန္ကြက္တိလုပ္ႏိုင္မွ ခန္႔ပါမည္။�(မိတ္ဆက္ခ ေပးရန္မလုိ)အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိရမည္။      
  ဝန္ထမ္း
  Company nameYouCan JPCompany nameTKYDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ယန္း ၁ေထာင္/နာရီ Favourite off
  အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္ေခၚဆိုျခင္း Maihama Station(舞浜駅) Disney Land ဘူတာမွာအလုပ္ေပၚပါတယ္။တေန႔ ၁၀ ေယာက္ေလာက္လုိတာပါ။ Interview ၿပီးတာနဲ႔ အဆင္ေျပရင္ခ်က္ခ်င္း ၀င္ရပါမယ္။ေရရည္အလုပ္ပါ။ မနက္ က ညေန ထိ ဝင္ႏိုင္တဲ့ သူ။ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါက စေန တရက္ (တနၤဂၤေႏြက တခါတရံသာရွိ△) သာရွိပါမယ္။အခ်ိန္ပို မရွိပါ။Bank ေပးပါ။ဘူတာကေန ၇မိနစ္ ေလာက္ bus ကားစီးရပါမယ္။Online shop အက်ႌမ်ား ကို ေခါက္ျခင္း၊ အျပစ္အနာအဆာစစ္ေဆးေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။အလုပ္အမ်ိဳးအစားက အလြန္လြယ္ကူေသာ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး Branded fashion အက်ႌမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရေသာအလုပ္ သျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။ 1နာရီ ¥1000 ရထား၊ကားခ အားလုံးေပါင္းအသြားအျပန္အပီးအစီး တရက္ ¥1000 ထိ ေပးပါတယ္။(Bus ကားခ အသြားအျပန္ ¥300) စိတ္၀င္စားပါက နာမည္၊Visa အမ်ိဳးအစား၊ေနထိုင္သည္႔ ဘူတာနာမည္၊ဖုန္းနံပါတ္ကုိပို ့ေပးထားေပးပါ။ အျပည္႔အစုံေဖာ္ျပထားတဲ႔ အတြက္ေသခ်ာဖတ္ပီးမွ ေမးေပးပါရွင္။ တျခားအခ်ိန္လုပ္လို႔မရဘူးလားေမးျခင္းမ်ားသည္းခံပါ။ ျပန္လည္ေျဖၾကားမည္မဟုတ္ပါ။�တင္ထားသည့္အခ်ိန္ကြက္တိလုပ္ႏိုင္မွ ခန္႔ပါမည္။�(မိတ္ဆက္ခ ေပးရန္မလုိ)အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိရမည္။      
 • မုန္ ့ အေၾကာ္ဆရာ
  Company nameMingalabaCompany locationMMDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  $ 120/month
  Favourite off
  မုန္ ့ အေၾကာ္ဆရာ
  Company nameMingalabaCompany nameMMDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  $ 120/month Favourite off
 • Office Staff
  Company nameMyanmar Job SearchersCompany locationYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  130,000( 3လျပီးလွ်င္
  Favourite off
  သာေကတျမိဳ႕နယ္ရွိ IT/Security Device ေရာင္းေသာဆိုင္တြင္လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၈ မွ ၃၀ ၾကားျဖစ္ရမည္ သြက္သြက္လပ္လပ္ျဖစ္ရမည္ ကြန္ျပဴတာအေျခခံတက္ရမည္ အဂၤလိပ္စာအေျခခံတက္ရမည္ အေ၀းသင္တက္ေနသူမ်ားလဲေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ ရုံးပိုင္ဆိုင္ရာအေတြ႕ၾကဳံရွိသူမ်ားဦးစားေပးမည္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား CV ကို hr@mjobs360.com သို႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္ ဆက္သြယ္ရန္ ၀၉၇၈၈၃၆၈၈၈၁
  Office Staff
  Company nameMyanmar Job SearchersCompany nameYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  130,000( 3လျပီးလွ်င္ Favourite off
  သာေကတျမိဳ႕နယ္ရွိ IT/Security Device ေရာင္းေသာဆိုင္တြင္လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၈ မွ ၃၀ ၾကားျဖစ္ရမည္ သြက္သြက္လပ္လပ္ျဖစ္ရမည္ ကြန္ျပဴတာအေျခခံတက္ရမည္ အဂၤလိပ္စာအေျခခံတက္ရမည္ အေ၀းသင္တက္ေနသူမ်ားလဲေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ ရုံးပိုင္ဆိုင္ရာအေတြ႕ၾကဳံရွိသူမ်ားဦးစားေပးမည္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား CV ကို hr@mjobs360.com သို႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္ ဆက္သြယ္ရန္ ၀၉၇၈၈၃၆၈၈၈၁
 • စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany locationYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၃ သိန္း / လ
  Favourite off
  ရန္ကုန္ဆိုင္ ခဲြအတြက္စာစီစာရိုက္ ၁ ဦး အျမန္လိုသည္။ ဒီကေလ်ာက္ေပးပါ။ ျကိုက္ႏွစ္သက္ ျပီး ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ ကဆက္သြယ္ပါ့မယ္။ 
  စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany nameYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၃ သိန္း / လ Favourite off
  ရန္ကုန္ဆိုင္ ခဲြအတြက္စာစီစာရိုက္ ၁ ဦး အျမန္လိုသည္။ ဒီကေလ်ာက္ေပးပါ။ ျကိုက္ႏွစ္သက္ ျပီး ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ ကဆက္သြယ္ပါ့မယ္။ 
 • အတြင္းေရးမွဴး
  Company name၀င္းစာေပCompany locationPTNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၂သိန္းခြဲ / လ
  Favourite off
  Secretary - 1 post အျမန္အလုိရွိသည္။ ျဖစ္ နိုင္လ်င္ေနာက္လ စျပီး အလုပ္ဝင္ရမည္။
  အတြင္းေရးမွဴး
  Company name၀င္းစာေပCompany namePTNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၂သိန္းခြဲ / လ Favourite off
  Secretary - 1 post အျမန္အလုိရွိသည္။ ျဖစ္ နိုင္လ်င္ေနာက္လ စျပီး အလုပ္ဝင္ရမည္။
 • ရုံးစာေရး
  Company nameBlogger ကံပြင့္Company locationTHDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၁၀၀၀၀ ဘတ္ / လ
  Favourite off
  ရုံးစာေရး - က်ား ၊ မ  ၁ ဦး စာေရးတတ္ ျပီး ဖတ္ တတ္ ရမည္။ ထိုင္းတြင္ ေန ထိုင္ ျပီး ထိုး စကား ေျပာ နိုင္ သူ ကို သာ ခန့္ ထား မည္။ VISA ကို တာဝန္ မယူ နိုင္ ေသာ ေျကာင့္ ေနထိုင္ ခြင့္ ရသူ သာ လ်င္ ခန့္ ထား ပါ မည္။ ေနရာ ၊   Mae Sai စိတ္ ဝင္ စား လ်င္ ဒီိ က ေလ်ာက္ ေပး ပါ။ ဖုန္း လညး္ ဆက္ ရပါသည္။
  ရုံးစာေရး
  Company nameBlogger ကံပြင့္Company nameTHDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၁၀၀၀၀ ဘတ္ / လ Favourite off
  ရုံးစာေရး - က်ား ၊ မ  ၁ ဦး စာေရးတတ္ ျပီး ဖတ္ တတ္ ရမည္။ ထိုင္းတြင္ ေန ထိုင္ ျပီး ထိုး စကား ေျပာ နိုင္ သူ ကို သာ ခန့္ ထား မည္။ VISA ကို တာဝန္ မယူ နိုင္ ေသာ ေျကာင့္ ေနထိုင္ ခြင့္ ရသူ သာ လ်င္ ခန့္ ထား ပါ မည္။ ေနရာ ၊   Mae Sai စိတ္ ဝင္ စား လ်င္ ဒီိ က ေလ်ာက္ ေပး ပါ။ ဖုန္း လညး္ ဆက္ ရပါသည္။
 • Assistant Manger
  Company nameTrans AutoCompany locationAsiaDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  700 $ / month
  Favourite off
  ေအာက္ ပါ အရည္အခ်င္း ရွိ ေသာ လက္ေထာက္ မန္ ေနဂ်ာ အျမန္ လို အပ္ ပါ သည္။ ၁။ ဘြဲ ့ ရ ရွိ ျပီး ျဖစ္ ရမည္။ Engineer ဘြဲ ့ကို ဦး စား ေပး မည္။ ၂။ အေတြ ့အျကဳံ အား ျဖင့္ ၂ နွစ္ ဝန္းက်င္ ရွိ ရပါမည္။ ၃။ ထိုင္း နိုင္ ငံ တြင္ အနည္း ဆုံး ၃ နွစ္ အေျခခ် ေန ထိုင္ နိုင္ ရမည္။ ၄။ NGO လုပ္ ငန္း မ်ား တြင္ လုပ္ ကိုင္ ခဲ ့ဖူး ေျကာင္း အေထာက္ အထား ျပနိုင္ ပါ က ဦး စား ေပး စဥ္း စား မည္။ ၅။ သက္ ဆုိင္ ရာ ရုံ းမ်ား ကို လြယ္ ကူရွင္း လင္း စြာ စီမံ ေဆာင္ ရြက္ နိုင္ ေသာ ယံု ျကည္ ခ်က္ ရွိ ရမည္။ စိတ္ ပါ ဝင္ စား ျပီး စိန္ ေခၚမွဳ မ်ားကို ရင္ ဆိုင္ နိုင္ သည္ ယူ ဆပါက Resume နွင့္ Cover Letter ကို ေရး ျပီး ဒီ ကေန ေလ်ာက္ ထား ေပး ပါ။ Trans Auto
  Assistant Manger
  Company nameTrans AutoCompany nameAsiaDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  700 $ / month Favourite off
  ေအာက္ ပါ အရည္အခ်င္း ရွိ ေသာ လက္ေထာက္ မန္ ေနဂ်ာ အျမန္ လို အပ္ ပါ သည္။ ၁။ ဘြဲ ့ ရ ရွိ ျပီး ျဖစ္ ရမည္။ Engineer ဘြဲ ့ကို ဦး စား ေပး မည္။ ၂။ အေတြ ့အျကဳံ အား ျဖင့္ ၂ နွစ္ ဝန္းက်င္ ရွိ ရပါမည္။ ၃။ ထိုင္း နိုင္ ငံ တြင္ အနည္း ဆုံး ၃ နွစ္ အေျခခ် ေန ထိုင္ နိုင္ ရမည္။ ၄။ NGO လုပ္ ငန္း မ်ား တြင္ လုပ္ ကိုင္ ခဲ ့ဖူး ေျကာင္း အေထာက္ အထား ျပနိုင္ ပါ က ဦး စား ေပး စဥ္း စား မည္။ ၅။ သက္ ဆုိင္ ရာ ရုံ းမ်ား ကို လြယ္ ကူရွင္း လင္း စြာ စီမံ ေဆာင္ ရြက္ နိုင္ ေသာ ယံု ျကည္ ခ်က္ ရွိ ရမည္။ စိတ္ ပါ ဝင္ စား ျပီး စိန္ ေခၚမွဳ မ်ားကို ရင္ ဆိုင္ နိုင္ သည္ ယူ ဆပါက Resume နွင့္ Cover Letter ကို ေရး ျပီး ဒီ ကေန ေလ်ာက္ ထား ေပး ပါ။ Trans Auto
 • ရုံးဝန္ထမ္း
  Company nameTrans AutoCompany locationTHDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  200 $ / month
  Favourite off
  ထိုင္းနိုင္ငံ တြင္ အေရာင္းဝန္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ ကိုင္ ရန္ ေအာက္ ပါ ဝန္ ထမ္း ေန ရာ ၅ ေန ရာ လိုအပ္ လ်က္ ရွိ ပါသည္။ ၁။ ၁၀ တန္ းေအာင္ ျပီး သူ - က်ား ၊  မ  ၂။ အေတြ ့အျကံုရုံး လုပ္ ငန္း ၁ နွစ္ ရွိ ရ မည္။ (အဓိ က အျဖစ္ ေတာ ့တင္ ျပစရာမလို ပါ) ၃။ ေနထိုင္ခြင့္ VISA  ကို လုိ အပ္ လ်င္ ေဆာင္ ရြက္ ေပး မည္။ ဒီ ေန ရာမွ မိမိ CV ကို ပူးတြဲ ျပီး ေလ်ာက္ ထား ပါ။ ေရြး ျခယ္ မည့္ သူ မ်ား ကို ဆက္ သြယ္ ပါ မည္။ ေက်း ဇူး တင္ ပါသည္။ Trans Auto
  ရုံးဝန္ထမ္း
  Company nameTrans AutoCompany nameTHDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  200 $ / month Favourite off
  ထိုင္းနိုင္ငံ တြင္ အေရာင္းဝန္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ ကိုင္ ရန္ ေအာက္ ပါ ဝန္ ထမ္း ေန ရာ ၅ ေန ရာ လိုအပ္ လ်က္ ရွိ ပါသည္။ ၁။ ၁၀ တန္ းေအာင္ ျပီး သူ - က်ား ၊  မ  ၂။ အေတြ ့အျကံုရုံး လုပ္ ငန္း ၁ နွစ္ ရွိ ရ မည္။ (အဓိ က အျဖစ္ ေတာ ့တင္ ျပစရာမလို ပါ) ၃။ ေနထိုင္ခြင့္ VISA  ကို လုိ အပ္ လ်င္ ေဆာင္ ရြက္ ေပး မည္။ ဒီ ေန ရာမွ မိမိ CV ကို ပူးတြဲ ျပီး ေလ်ာက္ ထား ပါ။ ေရြး ျခယ္ မည့္ သူ မ်ား ကို ဆက္ သြယ္ ပါ မည္။ ေက်း ဇူး တင္ ပါသည္။ Trans Auto
 • ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး
  Company name၀င္းစာေပCompany locationAYADate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၈ ေသာင္း က်ပ္ - တစ္
  Favourite off
  ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး တာ ဝန္ အတြက္ အလုပ္ ေလ်ာက္ နိုင္ ပါ သည္။ ဒီ ေန ရာ က ေန လုိ အပ္ တာ ျဖည္ ့ျပီး ေလ်ာက္ ေပး ပါ။ Ayawaddy တိုင္း က လူ မ်ား ကို သာ ခန့္ ထား ပါမည္။ Win စာ ေပ
  ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး
  Company name၀င္းစာေပCompany nameAYADate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၈ ေသာင္း က်ပ္ - တစ္ Favourite off
  ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး တာ ဝန္ အတြက္ အလုပ္ ေလ်ာက္ နိုင္ ပါ သည္။ ဒီ ေန ရာ က ေန လုိ အပ္ တာ ျဖည္ ့ျပီး ေလ်ာက္ ေပး ပါ။ Ayawaddy တိုင္း က လူ မ်ား ကို သာ ခန့္ ထား ပါမည္။ Win စာ ေပ
 • စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany locationAYADate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  တလ - ၁သိန္း
  Favourite off
  စာ စီ စာရိုက္ အျမန္ အလို ရွိသည္။  ဒီ ေန ရာ က CV ကို တြဲ ေလ်ာက္ ပါ (ဖုန္း ဆက္ ေမး သူ မ်ား ေသာေျကာင့္ပါ)။ ေနာက္လ နို္ဝင္ဘာ စျပီး လုပ္ နိုင္ ရမည္။ Win စာ ေပ
  စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany nameAYADate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  တလ - ၁သိန္း Favourite off
  စာ စီ စာရိုက္ အျမန္ အလို ရွိသည္။  ဒီ ေန ရာ က CV ကို တြဲ ေလ်ာက္ ပါ (ဖုန္း ဆက္ ေမး သူ မ်ား ေသာေျကာင့္ပါ)။ ေနာက္လ နို္ဝင္ဘာ စျပီး လုပ္ နိုင္ ရမည္။ Win စာ ေပ
 • ေမြးျမဴ ေရး အကူ လုပ္ သား
  Company nameYouCan JPCompany locationJPDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ညိွဳ နွိဳင္း
  Favourite off
  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္ဗီဇာ ေခၚယူျခင္း 熊本(kumamito) 鹿児島(Kagoshima) မွာရွိတဲ့ ေမြးျမဴေရးကုမၸဏီ ပါ  ၁ေယာက္ ကေန ၂ေယာက္ လိုအပ္ပါတယ္  ဝန္ထမ္း အျဖစ္နဲ႔ ခန္႔မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ဒီေန ရာ ကေန CV တြဲ ျပီး ေလ်ာက္ ထား နိုင္ ပါသည္။ Language School ၿပီးၿပီး ဂ်ပန္စာ Lecel 3 ႏွင့္ အထက္ ရွိသူမ်ား ok ပါတယ္  တိုက္႐ိုက္ခန္႔မွာပါ ပဲြစားမဟုတ္ပါ
  ေမြးျမဴ ေရး အကူ လုပ္ သား
  Company nameYouCan JPCompany nameJPDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ညိွဳ နွိဳင္း Favourite off
  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္ဗီဇာ ေခၚယူျခင္း 熊本(kumamito) 鹿児島(Kagoshima) မွာရွိတဲ့ ေမြးျမဴေရးကုမၸဏီ ပါ  ၁ေယာက္ ကေန ၂ေယာက္ လိုအပ္ပါတယ္  ဝန္ထမ္း အျဖစ္နဲ႔ ခန္႔မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ဒီေန ရာ ကေန CV တြဲ ျပီး ေလ်ာက္ ထား နိုင္ ပါသည္။ Language School ၿပီးၿပီး ဂ်ပန္စာ Lecel 3 ႏွင့္ အထက္ ရွိသူမ်ား ok ပါတယ္  တိုက္႐ိုက္ခန္႔မွာပါ ပဲြစားမဟုတ္ပါ
 • လုံျခံဳေရးအရာထမ္း
  Company nameTrans AutoCompany locationTCLDate created6 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  Negotiable
  Favourite off
  Trans Auto မွ လုံျခဳံေရး အရာထမ္း တစ္ ဦး အျမန္ အလို ရွိ သည္။  မည္သူမဆို ေလ်ာက္ ထားနိုင္ ပါသည္။
  လုံျခံဳေရးအရာထမ္း
  Company nameTrans AutoCompany nameTCLDate created6 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  Negotiable Favourite off
  Trans Auto မွ လုံျခဳံေရး အရာထမ္း တစ္ ဦး အျမန္ အလို ရွိ သည္။  မည္သူမဆို ေလ်ာက္ ထားနိုင္ ပါသည္။
 • ရုံး၀န္ထမ္း
  Company nameMay Stars InternationalCompany locationPYIDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၁သိန္း
  Favourite off
  May Stars International Company is now looking for potential candidates who can work the regular office jobs as follow: Requirement: Must have the Diploma or Bachalor Degree Can work for office jobs such as Email / Office Suit and reports with proper format Can work under high pressure and willing to work with team member and remote offices   Description of Jobs Must do office ad hoc jobs Must be a self starter Can do for competency accomplish jobs Result oriented Please send email to hr@maystars.com if you are interested or can apply from 24jobcenter. We will contact you if you are short-listed for interview.
  ရုံး၀န္ထမ္း
  Company nameMay Stars InternationalCompany namePYIDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၁သိန္း Favourite off
  May Stars International Company is now looking for potential candidates who can work the regular office jobs as follow: Requirement: Must have the Diploma or Bachalor Degree Can work for office jobs such as Email / Office Suit and reports with proper format Can work under high pressure and willing to work with team member and remote offices   Description of Jobs Must do office ad hoc jobs Must be a self starter Can do for competency accomplish jobs Result oriented Please send email to hr@maystars.com if you are interested or can apply from 24jobcenter. We will contact you if you are short-listed for interview.
 • စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany locationPTNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၁သိန္း
  Favourite off
  Page Maker စာရိုက္ကၽြမ္းက်င္ျပီး Printer မ်ားကိုလြယ္ကူစြာကိုင္တတ္ေသာ က်ား (သို ့) မ - ၃ ဦး အျမန္အလိုရွိသည္။  Now only one position opening and vacant.
  စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany namePTNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၁သိန္း Favourite off
  Page Maker စာရိုက္ကၽြမ္းက်င္ျပီး Printer မ်ားကိုလြယ္ကူစြာကိုင္တတ္ေသာ က်ား (သို ့) မ - ၃ ဦး အျမန္အလိုရွိသည္။  Now only one position opening and vacant.
 • Manager
  Company nameTrans AutoCompany locationYGNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  380,000 Kyats / mont
  Favourite off
  Requirement: Must be Degree holder Must have 3 years of experience Willing to lead a team and self-starter Must Report to Directors  Description: Sales and marketing structure must be proposed accrodingly Workiing with your team and dealing with potential clients Uplift the selling items rates in terms of market shares You will get the annual/earn leale and benefits provided by company policies.
  Manager
  Company nameTrans AutoCompany nameYGNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  380,000 Kyats / mont Favourite off
  Requirement: Must be Degree holder Must have 3 years of experience Willing to lead a team and self-starter Must Report to Directors  Description: Sales and marketing structure must be proposed accrodingly Workiing with your team and dealing with potential clients Uplift the selling items rates in terms of market shares You will get the annual/earn leale and benefits provided by company policies.
 • စာရင္းကိုင္
  Company nameTrans AutoCompany locationYGNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၈ ေသာင္းက်ပ္
  Favourite off
  စာရင္းကိုင္ မ တစ္ ေယာက္အလိုရွိသည္။  ဒီ Website ကေနသာ ေလ်ာက္ထား ေပးပါ။
  စာရင္းကိုင္
  Company nameTrans AutoCompany nameYGNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၈ ေသာင္းက်ပ္ Favourite off
  စာရင္းကိုင္ မ တစ္ ေယာက္အလိုရွိသည္။  ဒီ Website ကေနသာ ေလ်ာက္ထား ေပးပါ။
 • ရုံးစာေရး
  Company nameTrans AutoCompany locationYGNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၅ ေသာင္းက်ပ္
  Favourite off
  ရုံးစာေရးက်ား သို့မဟုတ္ မ တစ္ဦး အလုိရွိသည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းနဲ ့အတူ ဒီကေနေလ်ာက္ထားနိုင္သည္။
  ရုံးစာေရး
  Company nameTrans AutoCompany nameYGNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၅ ေသာင္းက်ပ္ Favourite off
  ရုံးစာေရးက်ား သို့မဟုတ္ မ တစ္ဦး အလုိရွိသည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းနဲ ့အတူ ဒီကေနေလ်ာက္ထားနိုင္သည္။
 • Admin Assistant
  Company nameMay Stars InternationalCompany locationJPDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ညဳွိနွိုင္း
  Favourite off
  အျမန္လိုအပ္ပါသည္  interview ၂ဆင့္ေျဖဆိုရန္
  Admin Assistant
  Company nameMay Stars InternationalCompany nameJPDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ညဳွိနွိုင္း Favourite off
  အျမန္လိုအပ္ပါသည္  interview ၂ဆင့္ေျဖဆိုရန္
 • ရုံး၀င္ထမ္း
  Company name24autocenterCompany locationMDYDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  Negotiable
  Favourite off
  Job requirement: -Must report to the Manger -Should have 1 Year of experience in any field - Work with team and able to provide account jobs
  ရုံး၀င္ထမ္း
  Company name24autocenterCompany nameMDYDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  Negotiable Favourite off
  Job requirement: -Must report to the Manger -Should have 1 Year of experience in any field - Work with team and able to provide account jobs