အလုပ္မွာ Thailand
 • ရုံးစာေရး
  Company nameBlogger ကံပြင့္Company locationTHDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၁၀၀၀၀ ဘတ္ / လ
  Favourite off
  ရုံးစာေရး - က်ား ၊ မ  ၁ ဦး စာေရးတတ္ ျပီး ဖတ္ တတ္ ရမည္။ ထိုင္းတြင္ ေန ထိုင္ ျပီး ထိုး စကား ေျပာ နိုင္ သူ ကို သာ ခန့္ ထား မည္။ VISA ကို တာဝန္ မယူ နိုင္ ေသာ ေျကာင့္ ေနထိုင္ ခြင့္ ရသူ သာ လ်င္ ခန့္ ထား ပါ မည္။ ေနရာ ၊   Mae Sai စိတ္ ဝင္ စား လ်င္ ဒီိ က ေလ်ာက္ ေပး ပါ။ ဖုန္း လညး္ ဆက္ ရပါသည္။
  ရုံးစာေရး
  Company nameBlogger ကံပြင့္Company nameTHDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၁၀၀၀၀ ဘတ္ / လ Favourite off
  ရုံးစာေရး - က်ား ၊ မ  ၁ ဦး စာေရးတတ္ ျပီး ဖတ္ တတ္ ရမည္။ ထိုင္းတြင္ ေန ထိုင္ ျပီး ထိုး စကား ေျပာ နိုင္ သူ ကို သာ ခန့္ ထား မည္။ VISA ကို တာဝန္ မယူ နိုင္ ေသာ ေျကာင့္ ေနထိုင္ ခြင့္ ရသူ သာ လ်င္ ခန့္ ထား ပါ မည္။ ေနရာ ၊   Mae Sai စိတ္ ဝင္ စား လ်င္ ဒီိ က ေလ်ာက္ ေပး ပါ။ ဖုန္း လညး္ ဆက္ ရပါသည္။
 • ရုံးဝန္ထမ္း
  Company nameTrans AutoCompany locationTHDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  200 $ / month
  Favourite off
  ထိုင္းနိုင္ငံ တြင္ အေရာင္းဝန္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ ကိုင္ ရန္ ေအာက္ ပါ ဝန္ ထမ္း ေန ရာ ၅ ေန ရာ လိုအပ္ လ်က္ ရွိ ပါသည္။ ၁။ ၁၀ တန္ းေအာင္ ျပီး သူ - က်ား ၊  မ  ၂။ အေတြ ့အျကံုရုံး လုပ္ ငန္း ၁ နွစ္ ရွိ ရ မည္။ (အဓိ က အျဖစ္ ေတာ ့တင္ ျပစရာမလို ပါ) ၃။ ေနထိုင္ခြင့္ VISA  ကို လုိ အပ္ လ်င္ ေဆာင္ ရြက္ ေပး မည္။ ဒီ ေန ရာမွ မိမိ CV ကို ပူးတြဲ ျပီး ေလ်ာက္ ထား ပါ။ ေရြး ျခယ္ မည့္ သူ မ်ား ကို ဆက္ သြယ္ ပါ မည္။ ေက်း ဇူး တင္ ပါသည္။ Trans Auto
  ရုံးဝန္ထမ္း
  Company nameTrans AutoCompany nameTHDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  200 $ / month Favourite off
  ထိုင္းနိုင္ငံ တြင္ အေရာင္းဝန္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ ကိုင္ ရန္ ေအာက္ ပါ ဝန္ ထမ္း ေန ရာ ၅ ေန ရာ လိုအပ္ လ်က္ ရွိ ပါသည္။ ၁။ ၁၀ တန္ းေအာင္ ျပီး သူ - က်ား ၊  မ  ၂။ အေတြ ့အျကံုရုံး လုပ္ ငန္း ၁ နွစ္ ရွိ ရ မည္။ (အဓိ က အျဖစ္ ေတာ ့တင္ ျပစရာမလို ပါ) ၃။ ေနထိုင္ခြင့္ VISA  ကို လုိ အပ္ လ်င္ ေဆာင္ ရြက္ ေပး မည္။ ဒီ ေန ရာမွ မိမိ CV ကို ပူးတြဲ ျပီး ေလ်ာက္ ထား ပါ။ ေရြး ျခယ္ မည့္ သူ မ်ား ကို ဆက္ သြယ္ ပါ မည္။ ေက်း ဇူး တင္ ပါသည္။ Trans Auto