အလုပ္မွာ ေတာင္ျကီး
 • သန့္ရွင္းေရးဝန္ထမ္း
  Company nameပိုင္စိုးအထည္ဆိုင္Company locationTGYDate created3 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Irregular
  ၂ေသာင္း / ေန ့
  Favourite off
  အထည္ဆိုင္တြင္ သန့္ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းအခ်ိန္ပိုင္း လိုသည္။ ေတာင္ျကီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဆိုင္က။ ဒါ ေျကာင့္ အဲ ကေန ့စားအလုပ္လိုခ်င္ ရင္ ဒီ ကေလ်ာက္ ပါ။  
  သန့္ရွင္းေရးဝန္ထမ္း
  Company nameပိုင္စိုးအထည္ဆိုင္Company nameTGYDate created3 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Irregular  ၂ေသာင္း / ေန ့ Favourite off
  အထည္ဆိုင္တြင္ သန့္ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းအခ်ိန္ပိုင္း လိုသည္။ ေတာင္ျကီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဆိုင္က။ ဒါ ေျကာင့္ အဲ ကေန ့စားအလုပ္လိုခ်င္ ရင္ ဒီ ကေလ်ာက္ ပါ။