အလုပ္မွာ တာခ်ီလိတ္
 • လုံျခံဳေရးအရာထမ္း
  Company nameTrans AutoCompany locationTCLDate created6 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  Negotiable
  Favourite off
  Trans Auto မွ လုံျခဳံေရး အရာထမ္း တစ္ ဦး အျမန္ အလို ရွိ သည္။  မည္သူမဆို ေလ်ာက္ ထားနိုင္ ပါသည္။
  လုံျခံဳေရးအရာထမ္း
  Company nameTrans AutoCompany nameTCLDate created6 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  Negotiable Favourite off
  Trans Auto မွ လုံျခဳံေရး အရာထမ္း တစ္ ဦး အျမန္ အလို ရွိ သည္။  မည္သူမဆို ေလ်ာက္ ထားနိုင္ ပါသည္။