အလုပ္မွာ ပုသိမ္
 • အတြင္းေရးမွဴး
  Company name၀င္းစာေပCompany locationPTNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၂သိန္းခြဲ / လ
  Favourite off
  Secretary - 1 post အျမန္အလုိရွိသည္။ ျဖစ္ နိုင္လ်င္ေနာက္လ စျပီး အလုပ္ဝင္ရမည္။
  အတြင္းေရးမွဴး
  Company name၀င္းစာေပCompany namePTNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၂သိန္းခြဲ / လ Favourite off
  Secretary - 1 post အျမန္အလုိရွိသည္။ ျဖစ္ နိုင္လ်င္ေနာက္လ စျပီး အလုပ္ဝင္ရမည္။
 • စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany locationPTNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၁သိန္း
  Favourite off
  Page Maker စာရိုက္ကၽြမ္းက်င္ျပီး Printer မ်ားကိုလြယ္ကူစြာကိုင္တတ္ေသာ က်ား (သို ့) မ - ၃ ဦး အျမန္အလိုရွိသည္။  Now only one position opening and vacant.
  စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany namePTNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၁သိန္း Favourite off
  Page Maker စာရိုက္ကၽြမ္းက်င္ျပီး Printer မ်ားကိုလြယ္ကူစြာကိုင္တတ္ေသာ က်ား (သို ့) မ - ၃ ဦး အျမန္အလိုရွိသည္။  Now only one position opening and vacant.