အလုပ္မွာ Myanmar
 • မုန္ ့ အေၾကာ္ဆရာ
  Company nameMingalabaCompany locationMMDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  $ 120/month
  Favourite off
  မုန္ ့ အေၾကာ္ဆရာ
  Company nameMingalabaCompany nameMMDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  $ 120/month Favourite off
 • ေလလံတာ၀န္ခံ
  Company name24autocenterCompany locationMMDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Night shift
  ၈ေသာင္း
  Favourite off
  အျမန္အလိုရွိသည္။ဆက္သြယ္ျပီးေလ်ာက္ပါ။
  ေလလံတာ၀န္ခံ
  Company name24autocenterCompany nameMMDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Night shift  ၈ေသာင္း Favourite off
  အျမန္အလိုရွိသည္။ဆက္သြယ္ျပီးေလ်ာက္ပါ။
 • Photoshop Designer
  Company nameTrans AutoCompany locationMMDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Freelance
  ၁သိန္း / Project
  Favourite off
  Company အတြက္စာရြက္တံဆိပ္မ်ား Design လုပ္ေပးဖို ့Photoshop designer လုပ္ေနပါတယ္။  Project တခုခ်င္းစီသာ ပိုက္ဆံေပးအပ္ပါ့မယ္။
  Photoshop Designer
  Company nameTrans AutoCompany nameMMDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Freelance  ၁သိန္း / Project Favourite off
  Company အတြက္စာရြက္တံဆိပ္မ်ား Design လုပ္ေပးဖို ့Photoshop designer လုပ္ေနပါတယ္။  Project တခုခ်င္းစီသာ ပိုက္ဆံေပးအပ္ပါ့မယ္။
 • အေရာင္း္ျမင့္တင္ေရး တာ၀န္ခံ
  Company nameTrans AutoCompany locationMMDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract
  Negotiable
  Favourite off
  အေရာင္းတာ၀န္၏ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ကို အစီရင္ခံရမည္။ လိုအပ္ေသာေစ်းကြက္အတြက္စူးစမ္းေလ့လာရမည္။ ျဖစ္လာနိုင္ေသာ အေျကာင္းတရား နွင့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို တာ၀န္ခံလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေစ်းကြက္နွင့္ ေစ်းႏွုန္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာရမည္။ လုိအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံနွင့္ပတ္ သက္ ေသာ ေစ်းကြက္ကို ေလ့လာနိုင္ရမည္။  ေလလံ အေနနွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ ကို ေထာက္ပံေပးရမည္။
  အေရာင္း္ျမင့္တင္ေရး တာ၀န္ခံ
  Company nameTrans AutoCompany nameMMDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract  Negotiable Favourite off
  အေရာင္းတာ၀န္၏ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ကို အစီရင္ခံရမည္။ လိုအပ္ေသာေစ်းကြက္အတြက္စူးစမ္းေလ့လာရမည္။ ျဖစ္လာနိုင္ေသာ အေျကာင္းတရား နွင့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို တာ၀န္ခံလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေစ်းကြက္နွင့္ ေစ်းႏွုန္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာရမည္။ လုိအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံနွင့္ပတ္ သက္ ေသာ ေစ်းကြက္ကို ေလ့လာနိုင္ရမည္။  ေလလံ အေနနွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ ကို ေထာက္ပံေပးရမည္။