အလုပ္မွာ Asia
 • Assistant Manger
  Company nameTrans AutoCompany locationAsiaDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  700 $ / month
  Favourite off
  ေအာက္ ပါ အရည္အခ်င္း ရွိ ေသာ လက္ေထာက္ မန္ ေနဂ်ာ အျမန္ လို အပ္ ပါ သည္။ ၁။ ဘြဲ ့ ရ ရွိ ျပီး ျဖစ္ ရမည္။ Engineer ဘြဲ ့ကို ဦး စား ေပး မည္။ ၂။ အေတြ ့အျကဳံ အား ျဖင့္ ၂ နွစ္ ဝန္းက်င္ ရွိ ရပါမည္။ ၃။ ထိုင္း နိုင္ ငံ တြင္ အနည္း ဆုံး ၃ နွစ္ အေျခခ် ေန ထိုင္ နိုင္ ရမည္။ ၄။ NGO လုပ္ ငန္း မ်ား တြင္ လုပ္ ကိုင္ ခဲ ့ဖူး ေျကာင္း အေထာက္ အထား ျပနိုင္ ပါ က ဦး စား ေပး စဥ္း စား မည္။ ၅။ သက္ ဆုိင္ ရာ ရုံ းမ်ား ကို လြယ္ ကူရွင္း လင္း စြာ စီမံ ေဆာင္ ရြက္ နိုင္ ေသာ ယံု ျကည္ ခ်က္ ရွိ ရမည္။ စိတ္ ပါ ဝင္ စား ျပီး စိန္ ေခၚမွဳ မ်ားကို ရင္ ဆိုင္ နိုင္ သည္ ယူ ဆပါက Resume နွင့္ Cover Letter ကို ေရး ျပီး ဒီ ကေန ေလ်ာက္ ထား ေပး ပါ။ Trans Auto
  Assistant Manger
  Company nameTrans AutoCompany nameAsiaDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  700 $ / month Favourite off
  ေအာက္ ပါ အရည္အခ်င္း ရွိ ေသာ လက္ေထာက္ မန္ ေနဂ်ာ အျမန္ လို အပ္ ပါ သည္။ ၁။ ဘြဲ ့ ရ ရွိ ျပီး ျဖစ္ ရမည္။ Engineer ဘြဲ ့ကို ဦး စား ေပး မည္။ ၂။ အေတြ ့အျကဳံ အား ျဖင့္ ၂ နွစ္ ဝန္းက်င္ ရွိ ရပါမည္။ ၃။ ထိုင္း နိုင္ ငံ တြင္ အနည္း ဆုံး ၃ နွစ္ အေျခခ် ေန ထိုင္ နိုင္ ရမည္။ ၄။ NGO လုပ္ ငန္း မ်ား တြင္ လုပ္ ကိုင္ ခဲ ့ဖူး ေျကာင္း အေထာက္ အထား ျပနိုင္ ပါ က ဦး စား ေပး စဥ္း စား မည္။ ၅။ သက္ ဆုိင္ ရာ ရုံ းမ်ား ကို လြယ္ ကူရွင္း လင္း စြာ စီမံ ေဆာင္ ရြက္ နိုင္ ေသာ ယံု ျကည္ ခ်က္ ရွိ ရမည္။ စိတ္ ပါ ဝင္ စား ျပီး စိန္ ေခၚမွဳ မ်ားကို ရင္ ဆိုင္ နိုင္ သည္ ယူ ဆပါက Resume နွင့္ Cover Letter ကို ေရး ျပီး ဒီ ကေန ေလ်ာက္ ထား ေပး ပါ။ Trans Auto