အလုပ္မွာ ဧရာ၀တီတိုင္း
 • ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး
  Company name၀င္းစာေပCompany locationAYADate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၈ ေသာင္း က်ပ္ - တစ္
  Favourite off
  ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး တာ ဝန္ အတြက္ အလုပ္ ေလ်ာက္ နိုင္ ပါ သည္။ ဒီ ေန ရာ က ေန လုိ အပ္ တာ ျဖည္ ့ျပီး ေလ်ာက္ ေပး ပါ။ Ayawaddy တိုင္း က လူ မ်ား ကို သာ ခန့္ ထား ပါမည္။ Win စာ ေပ
  ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး
  Company name၀င္းစာေပCompany nameAYADate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၈ ေသာင္း က်ပ္ - တစ္ Favourite off
  ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး တာ ဝန္ အတြက္ အလုပ္ ေလ်ာက္ နိုင္ ပါ သည္။ ဒီ ေန ရာ က ေန လုိ အပ္ တာ ျဖည္ ့ျပီး ေလ်ာက္ ေပး ပါ။ Ayawaddy တိုင္း က လူ မ်ား ကို သာ ခန့္ ထား ပါမည္။ Win စာ ေပ
 • စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany locationAYADate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  တလ - ၁သိန္း
  Favourite off
  စာ စီ စာရိုက္ အျမန္ အလို ရွိသည္။  ဒီ ေန ရာ က CV ကို တြဲ ေလ်ာက္ ပါ (ဖုန္း ဆက္ ေမး သူ မ်ား ေသာေျကာင့္ပါ)။ ေနာက္လ နို္ဝင္ဘာ စျပီး လုပ္ နိုင္ ရမည္။ Win စာ ေပ
  စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany nameAYADate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  တလ - ၁သိန္း Favourite off
  စာ စီ စာရိုက္ အျမန္ အလို ရွိသည္။  ဒီ ေန ရာ က CV ကို တြဲ ေလ်ာက္ ပါ (ဖုန္း ဆက္ ေမး သူ မ်ား ေသာေျကာင့္ပါ)။ ေနာက္လ နို္ဝင္ဘာ စျပီး လုပ္ နိုင္ ရမည္။ Win စာ ေပ