Myanmar Job Searchers

Myanmar Job Searchers သည္ အလုပ္အခြင္႕အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေသာသူႏွင္႕ အလုပ္သမားရွာေဖြသူ ႏွစ္ဦးၾကားေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးေသာCompanyတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Myanmar Job Searchers မွအလုပ္အကိုင္အခြင္႕အလမ္းမ်ားကို အခေၾကးေငြတစ္စုံတစ္ရာေပးေဆာင္ရန္မလိုလဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

www.mjobs360.com