ေဆးရွရင္း

Full time
180000 ~ 200000 YEN
LocationJP Calendar22/01/2018   Full time 180000 ~ 200000 YEN

ဂ်ပန္နိုင္ငံ တိုက်ိဳ နွင့္ အိုဆာကာတြင္ ေဆးရွရင္း အျဖစ္နဲ ့လုပ္ ရပါမယ္။

ဂ်ပန္စာ N3 / N2 ျကား ရွိရပါမယ္။ 

ဂ်ပန္မွာ လက္ရွိလုပ္ေန ေသာလူ ကို ဦး စား ေပး ပါမယ္။

VISA ကုိ ေပး မွာ ပါ။ 

ဒီေန ရာ ကေန ေလ်ာက္ လို့ တိုက္ရိုက္ ရပါတယ္။

 

ေလွ်ာက္သည္။