သန့္ရွင္းေရးဝန္ထမ္း

Irregular
၂ေသာင္း / ေန ့
LocationTGY Calendar01/12/2017   Irregular ၂ေသာင္း / ေန ့

အထည္ဆိုင္တြင္ သန့္ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းအခ်ိန္ပိုင္း လိုသည္။

ေတာင္ျကီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဆိုင္က။ ဒါ ေျကာင့္ အဲ ကေန ့စားအလုပ္လိုခ်င္ ရင္ ဒီ ကေလ်ာက္ ပါ။

 

ေလွ်ာက္သည္။