စာစီစာရိုက္

Full time
၃ သိန္း / လ
LocationYGN Calendar06/11/2017   Full time ၃ သိန္း / လ

ရန္ကုန္ဆိုင္ ခဲြအတြက္စာစီစာရိုက္ ၁ ဦး အျမန္လိုသည္။

ဒီကေလ်ာက္ေပးပါ။ ျကိုက္ႏွစ္သက္ ျပီး ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ ကဆက္သြယ္ပါ့မယ္။ 

ေလွ်ာက္သည္။