အတြင္းေရးမွဴး

Full time
၂သိန္းခြဲ / လ
LocationPTN Calendar04/11/2017   Full time ၂သိန္းခြဲ / လ

Secretary - 1 post

အျမန္အလုိရွိသည္။ ျဖစ္ နိုင္လ်င္ေနာက္လ စျပီး အလုပ္ဝင္ရမည္။

ေလွ်ာက္သည္။