ရုံးစာေရး

Full time
၁၀၀၀၀ ဘတ္ / လ
LocationTH Calendar09/10/2017   Full time ၁၀၀၀၀ ဘတ္ / လ

ရုံးစာေရး - က်ား ၊ မ  ၁ ဦး

စာေရးတတ္ ျပီး ဖတ္ တတ္ ရမည္။

ထိုင္းတြင္ ေန ထိုင္ ျပီး ထိုး စကား ေျပာ နိုင္ သူ ကို သာ ခန့္ ထား မည္။

VISA ကို တာဝန္ မယူ နိုင္ ေသာ ေျကာင့္ ေနထိုင္ ခြင့္ ရသူ သာ လ်င္ ခန့္ ထား ပါ မည္။

ေနရာ ၊   Mae Sai

စိတ္ ဝင္ စား လ်င္ ဒီိ က ေလ်ာက္ ေပး ပါ။ ဖုန္း လညး္ ဆက္ ရပါသည္။

ေလွ်ာက္သည္။