ရုံးဝန္ထမ္း

Full time
200 $ / month
LocationTH Calendar09/10/2017   Full time 200 $ / month

ထိုင္းနိုင္ငံ တြင္ အေရာင္းဝန္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ ကိုင္ ရန္ ေအာက္ ပါ ဝန္ ထမ္း ေန ရာ ၅ ေန ရာ လိုအပ္ လ်က္ ရွိ ပါသည္။

၁။ ၁၀ တန္ းေအာင္ ျပီး သူ - က်ား ၊  မ 

၂။ အေတြ ့အျကံုရုံး လုပ္ ငန္း ၁ နွစ္ ရွိ ရ မည္။ (အဓိ က အျဖစ္ ေတာ ့တင္ ျပစရာမလို ပါ)

၃။ ေနထိုင္ခြင့္ VISA  ကို လုိ အပ္ လ်င္ ေဆာင္ ရြက္ ေပး မည္။

ဒီ ေန ရာမွ မိမိ CV ကို ပူးတြဲ ျပီး ေလ်ာက္ ထား ပါ။

ေရြး ျခယ္ မည့္ သူ မ်ား ကို ဆက္ သြယ္ ပါ မည္။

ေက်း ဇူး တင္ ပါသည္။

Trans Auto

ေလွ်ာက္သည္။