ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး

Full time
၈ ေသာင္း က်ပ္ - တစ္
LocationAYA Calendar09/10/2017   Full time ၈ ေသာင္း က်ပ္ - တစ္

ညေစာင့္ လုံျခံဳ ေရး တာ ဝန္ အတြက္ အလုပ္ ေလ်ာက္ နိုင္ ပါ သည္။ ဒီ ေန ရာ က ေန လုိ အပ္ တာ ျဖည္ ့ျပီး ေလ်ာက္ ေပး ပါ။

Ayawaddy တိုင္း က လူ မ်ား ကို သာ ခန့္ ထား ပါမည္။

Win စာ ေပ

ေလွ်ာက္သည္။