စာစီစာရိုက္

Full time
တလ - ၁သိန္း
LocationAYA Calendar09/10/2017   Full time တလ - ၁သိန္း

စာ စီ စာရိုက္ အျမန္ အလို ရွိသည္။ 

ဒီ ေန ရာ က CV ကို တြဲ ေလ်ာက္ ပါ (ဖုန္း ဆက္ ေမး သူ မ်ား ေသာေျကာင့္ပါ)။

ေနာက္လ နို္ဝင္ဘာ စျပီး လုပ္ နိုင္ ရမည္။

Win စာ ေပ

ေလွ်ာက္သည္။