သင့္Browser (Chrome/IE) စသည္တို့သည္ javascript မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါ။ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မွသာဆက္လက္အသုံးျပဳနိုင္ပါမည္။
Account စာရင္းမရွိေသးဘူးလား။ လုပ္လိုက္ ေတာ ့ဗ်ိဳ ့။ ဒီေနရာမွာ ေနာ္။.