သင့္Browser (Chrome/IE) စသည္တို့သည္ javascript မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါ။ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မွသာဆက္လက္အသုံးျပဳနိုင္ပါမည္။

8  Companies မွာအလုပ္မ်ားစြာ လိုအပ္ေနတယ္။

၀န္ထမ္းအသစ္ေတြကိုအလုပ္ခန္ ့ဖို ့ရွာေဖြရတာခက္ခဲေနပါသလာ။လူျကီးမင္းရဲ့အလုပ္ေနရာလိုအပ္ခ်က္ေတြကို စာရင္းဖြင့္ျပီး ေျကျငာလိုက္ပါ။ ကၽြနွ္ပ္တိုကိုဆက္သြယ္ျပီး သင့္Companyကိုအခုပဲထည့္သြင္းေျကျငာပါ။ လိုအပ္ေသာအလုပ္သမားမ်ားကိုသင့္Companyအတြက္မ်ားစြာေရြးခ်ယ္နိုင္သလို၊ Company ေပါင္းမ်ားစြာက အလုပ္ေတြကိုတစ္ေနရာတည္းမွာ ခလုပ္တစ္ခ်က္နိုပ္ရုံနဲ ့ေလ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။