သင့္Browser (Chrome/IE) စသည္တို့သည္ javascript မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါ။ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မွသာဆက္လက္အသုံးျပဳနိုင္ပါမည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တစ္ေနရာထဲကေန လက္လွမ္းယူျကမယ္။

ရွာလိုက္ပါ။ တစ္ကမ႓ာလံုး ကအခြင့္အလမ္းအလုပ္မ်ားကို ရယူနိဳင္ပါတယ္။

Landing page image

အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား

သင့္အလုပ္အကုိင္ေတြ ကိုလြယ္ကူစြာရွာပါ။ စာရင္းသြင္းစရာမလိုဘဲ ေလ်ာက္ပါ။ အလုပ္အသစ္ေတြ ကိုအီးေမးလ္ကလက္ခံလိုလ်င္ေတာ ့စာရင္းသြင္းပါ။အလုပ္ေတြ ကိုရွာပါ။
ျပီးျပည္စုံေသာ Company (သို ့)အဖြဲ ့ ကိုရွာျပီးလုပ္ကိုင္ပါ။
အလုပ္ေလ်ာက္ျပီး Interview ျကည့္ပါ။
စတင္ျပီးလုပ္ကိုင္ပါ။

အလုပ္ရွင္မ်ား

ဝန္ထမ္းအတြက္ခန့္ထားဖို့စိတ္မပူပါနဲ ့။ သင့္လုပ္ငန္းကို အခမဲ ့စာရင္းသြင္းျပီး အခမဲ့ အလုပ္ကိုေျကာ္ျငာပါ။ အလုပ္ေလ်ာက္လြာေတြကို လက္ခံစီစစ္ျပီး ေအာင္ျမင္မွဳ ပန္းတိုင္ကို ေရွ့ ဆက္ပါ။


အလုပ္ေနရာ ေျကာ္ျငာ အခမဲ့လြင့္တင္ပါ။
လြယ္ကူစြာ ေျကာ္ျငာကို အခမဲ့ ဖန္တိီးျပီးလြင့္တင္ပါ။
စီမံခန့္ခြဲ ျပီး ေရြးျခယ္ပါ။
သင့္အလုပ္ေျကာ္ျငာ၊ အလုပ္အကိုင္လိုအပ္သူမ်ား နွင့္ ေလ်ာက္လြာမ်ား။
အလုပ္ခန္ ့ပါ။
Interview ျပင္ဆင္ျပီး ေနာက္ လိုအပ္ေသာဝန္ထမ္းကို ခန္ ့ပါ။

24jobcenter စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား750
ေျကာ္ျငာထားေသာအလုပ္မ်ား
110
စာရင္းသြင္းထား ေသာ Companies
1500+
Resumes/CV အလုပ္ေလ်ာက္လြာမ်ား
10000+
ေန ့စဥ္အသုံး ျပဳသူမ်ား

အေျကာင္းအရာabout img
24jobcenter ကို ျမန္မာ နိုင္ငံ၏တိုးတက္မွဳ အတြက္ တစ္ေန ရာ မွ ကိုယ္ ့နိုင္ငံသားမ်ား လိုအပ္ေနေသာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္ အဖြဲ ့အစည္းအေပါင္းမ်ား မွ ဒီ Platform မွာ အခမဲ့ လြယ္ကူစြာ အလုပ္ေျကာ္ျငာမ်ားဖန္တီး ျပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

အသုံးျပဳ သူ အေပါင္းတြင္ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိပါက ဆက္သြယ္နိုင္ျပီး ထိုအတြက္ဝန္ေဆာင္မွု ကို အခမဲ ့ ပံ့ ပိုး ေပး ပါမည္။

နိုင္ငံေတာ္၏ လူ ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တိုး တက္ျပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ကို နိုင္ ငံ အႏွံ တြင္ ရွိ ေသာ ျမန္မာ လူမ်ိုး အေပါင္း ပါဝင္ နိုင္ ေအာင္ ျမန္မာ ဘာ သာျဖင့္ လြယ္ကူေအာင္အသုံး ျပဳထား ပါသည္။

ထို့ေျကာင့္ နိုင္ငံ အရပ္ရပ္တြင္ ရွိျကေသာ ျမန္မာ လုပ္ငန္း ရွင္ မ်ား နွင့္ ျမန္ မာ HR မ်ား မွ မိမိ လူ မ်ိဳး အတြက္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္ အလမ္း မ်ား ေျကာ္ျငာျပီး ေခၚယူ လို ပါက ဒီ Platform က လူျကီးမင္းတို ့ကို လြယ္ကူစြာ ကူ ညီေပးနိုင္ ပါမည္။ မိမိတို ့လူမ်ိဳး ၏ ေကာင္းမြန္ ေသာ မ်ိဳး ဆက္ ကို အေမြ ေပး နိုင္ ေအာင္ နည္း ပညာ၏ တစ္ေထာင့္တစ္ ေန ရာမွ ပါဝင္ ေရးဆြဲ ထား ေသာ အခမဲ ့ Platform ျဖစ္ ပါသည္။


အလုပ္မ်ားကို ေျကာ္ျငာ ထား ေသာ Company နွင့္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား

လူေတြ ဘာေျပာေနျပီလဲ?